2014 m. vasario 15 d., šeštadienis

Liudvikos Didžiulienės-Žmonos pyragas

Vasario 16 d., Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, prisiminkime bene pirmosios kulinarijos knygos lietuvių kalba autorę – Liudviką Didžiulienę-Žmoną. Kilusi nuo Anykščių, ji 1896 metais apsigyveno Mintaujoje (dab. Jelgava, Latvijoje). Tenai Liudvika išsinuomojo namą, kuriame įrengė moksleivių bendrabutį, tapusį lietuvių moksleivių centru. Šiame bendrabutyje gyveno ir Lietuvos Tarybos (1918 metais paskelbusios Lietuvos nepriklausomybę) pirmininkas Antanas Smetona.
Šventės proga pasigaminkime pyragą pagal Liudvikos Didžiulienės-Žmonos receptą, pateiktą jos 1893 metų knygoje „Lietuvos gaspadinē, arba Pamokinimai kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas“. Nežinome ar šiuo pyragu vaišinosi Antanas Smetona, bet Jūs tikrai galite juo pasivaišinti.
Receptas vadinasi Pyragai paprastieji. Recepto kalba netaisyta. Suszildžius gorczių (apie 3 litrus) pieno, įpilti rėčkelėn, pridėti szauksztą druskos, praauszinti, kad nebutų sziltesnis už szviežiai pamilžtą pieną; tada pilti miltus (kvietinius) ir maiszyti palengva: Teszla teesti netirsztesnė, kaip raguoliams; pridėti stiklą tirsztų mielių, (sausų mielių užtenka trijų lutų (apie 40 g)). Iszmaiszyti gerai ir, apdengus, pastatyti. Po dvejatos adynų (valandų) pažiūrėti: jeigu jau gerai pasikėlė, iszplakti gerai su ranka, pridėti stiklą cukraus, asztuonius kiauszinius, du szauksztu sviesto, o miltų pilti tiek, kad teszla pasidarytų tirszta, bet nelabai kietair minkyti toliai, koliai teszla visiszkai nuo rankų atszoks.Iszminkius taip, pastatyti vėl, kad pasikeltų. Po pusės adynos pasikels; tada pakurti peczių ir daryti bandas, dedant ant skauradų, skardų (blekių), arba popierių, iszteptų sviestu ir pabarstytų miltais; laikyti taip, koliai peczius pasikurins: tada patepti iszplaktu kiausziniu kiekvieną bandelę ir įstatyti pecziun. Juszkos ir pecziaus nereikia tuojai uždengti, bet lukterti, koliai pyragai pasikels. Uždengus peczių, po pusės adynos mažosios bandelės bus gatavos, o didesnėsės reikia dar pusę adynos palaikyti; kaip jau lengvos – išimti. Mūsų laikais toks kepimo būdas reiškia, kad reikia pradėti kepti nekarštoje orkaitėje, o paskui karštį padidinti. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą